Ngân hàng câu hỏi thi lý thuyết vô tuyến điện nghiệp dư

(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2009/QÐ-BTTTT
Ngày14 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Giới thiệu chung

Ngân hàng câu hỏi thi lý thuyết vô tuyến điện nghiệp dư (sau đây gọi tắt là Ngân hang câu hỏi) gồm bốn phần với tổng số 670 câu hỏi kèm theo đáp án trả lời được phân bổ như sau:

  • Phần 1. Quy định của Việt Nam về nghiệp vụ vô tuyến điện nghiệp dư gồm 100 câu: được biên soạn theo Quy định về hoạt động vô tuyến điện nghiệp dư do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành tại Quyết định số 18/2008/QĐ-BTTTT ngày 04 tháng 4 năm 2008. => Kiểm tra thử
  • Phần 2. Quy định của Thể lệ vô tuyến điện quốc tế về nghiệp vụ vô tuyến điện nghiệp dư gồm 100 câu. Trong đó có phần câu hỏi chung (Phần 2A) và phần câu hỏi về điện báo (Phần 2B).
  • Phần 3. Kỹ thuật điện gồm 150 câu.
  • Phần 4. Kỹ thuật vô tuyến điện gồm 320 câu. => Kiểm tra thử

Thời gian thi áp dụng cho mỗi câu hỏi thi là 03 phút.

One thought on “Ngân hàng câu hỏi thi lý thuyết vô tuyến điện nghiệp dư”

Comments are closed.